ผลกระทบของเกณฑ์ใหม่ การตีพิมพ์ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ““ผลกระทบของเกณฑ์ใหม่ การตีพิมพ์ การเขียนตำราและหนังสือ กับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 50 คน

Scroll to top