ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” The 3rd National Research Conference – CPRU 2020

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” The 3rd National Research Conference – CPRU 2020 : Research and Innovation for Sustainable and Livable Communities ณ ห้องสัมมนา ชั้น 9 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้อีกทั้งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้บรรยายพิเศษ

Scroll to top