ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

ข้อบังคับ/คำสั่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ.2563

ข้อบังคับว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พ.ศ. 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ระเบียบฯ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร-พ.ศ.-2562

ประกาศอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ 2566

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความและผลงานวิชาการ 2566

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 65

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 66

ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัย ปี 65

ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัย ปี 66

Scroll to top