ข่าวสาร

Open post

ผลกระทบของเกณฑ์ใหม่ การตีพิมพ์ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ““ผลกระทบของเกณฑ์ใหม่ การตีพิมพ์ การเขียนตำราและหนังสือ กับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 50 คน

Open post

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” The 3rd National Research Conference – CPRU 2020

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” The 3rd National Research Conference – CPRU 2020 : Research and Innovation for Sustainable and Livable Communities ณ ห้องสัมมนา ชั้น 9 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้อีกทั้งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้บรรยายพิเศษ

Scroll to top