ลงทะเบียนอบรม

1.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย

วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567  เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 2501 ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วิทยากร : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร : 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

* *รับสมัคร 50 ท่านเท่านั้น**

  • **อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก** 
  • สำหรับนักวิจัย  จำนวน 700 บาท
  • ชำระค่าลงทะเบียน  เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย 307-0-66656-6 ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยแจ้งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนและหนังสือรับรอง (ไฟล์ pdf.) ที่อีเมล ec@cpru.ac.th

2.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  สำหรับกรรมการ

วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567  เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 2501 ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วิทยากร : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร : 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

* *รับสมัคร 50 ท่านเท่านั้น**

  • **อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก** 
  • สำหรับกรรมการ  จำนวน 1,000 บาท
  • ชำระค่าลงทะเบียน  เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย 307-0-66656-6 ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยแจ้งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนและหนังสือรับรอง (ไฟล์ pdf.) ที่อีเมล ec@cpru.ac.th

3.เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน

วันที่ 29 – 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 2501 ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา * *รับสมัคร 50 ท่านเท่านั้น**

  • **อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก** 
  • จำนวน 1,000 บาท
  • ชำระค่าลงทะเบียน  เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย 307-0-66656-6 ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยแจ้งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนและหนังสือรับรอง (ไฟล์ pdf.) ที่อีเมล ec@cpru.ac.th

Scroll to top