ลงทะเบียนอบรม

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมการ อบรมออนไลน์ หัวข้อ “ทักษะและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

2.ลงทะเบียนเข้าร่วมการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอทุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ** รับสมัคร 50 ท่านเท่านั้น**

3.ลงทะเบียนเข้าร่วมการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ** รับสมัคร 50 ท่านเท่านั้น**

4.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์วินันท์วัฒนา ศูนย์จริยธรรมมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันที่  10 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2501 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ** รับสมัคร 50 ท่านเท่านั้น บุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียน จำนวน 700 บาท  เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย 307-0-66656-6 ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แจ้งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนและหนังสือรับรอง (ไฟล์ pdf.)

**

Scroll to top